Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

3D geprinte implantaten maken snel opgang, maar zijn ze ook minstens even veilig en doeltreffend?

In de medische sector kent 3D printen de laatste jaren een toenemende belangstelling en groei. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) stelde echter vast dat er geen overtuigend bewijs is dat 3D geprinte implantaten (bv. heup- of knieprothesen) minstens even veilig en doeltreffend zijn als de ‘klassieke’ producten. Sommige implantaten, die te duur worden bevonden, of waarvan de fabrikant de werkzaamheid nog niet heeft aangetoond, worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering (RIZIV). Toch kunnen ze onbeperkt door artsen worden gebruikt en doorgerekend aan de patiënt of het ziekenhuis, en daarvan is de patiënt niet altijd goed op de hoogte. Nieuwe 3D hoogrisico-implantaten zouden volgens het KCE in eerste instantie enkel in bepaalde gespecialiseerde centra mogen worden gebruikt, totdat er meer geweten is over hun veiligheid en toegevoegde waarde. Verder zou het RIZIV de veilige 3D hulpmiddelen waarvoor de toegevoegde waarde (nog) niet is aangetoond, toch kunnen terugbetalen, maar aan hetzelfde bedrag als dat van het reeds bestaande ‘klassieke’ alternatief.

Lees verder - 16/01/2018 06:18 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Nieuwe OLO 2028

De Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, deelt mee :
De Belgische Staat zal in de nabije toekomst, indien de marktomstandigheden het toelaten,
een nieuwe gesyndiceerde EURO benchmark met vervaldag 22 juni 2028 (OLO 85) uitgeven.
BNP Paribas Fortis, Citi, NatWest Markets en SG CIB werden aangeduid als joint bookrunners. De andere primary en recognized dealers zullen uitgenodigd worden om deel uit te maken van de syndicatie.
De aanbesteding voorzien voor 22 januari 2018 wordt geannuleerd.

Lees verder - 15/01/2018 15:03 - Federaal Agentschap van de Schuld
Nieuw CO2-etiket: meer waarheidsgetrouwe uitstoot-test

Nieuw CO2-etiket: meer waarheidsgetrouwe uitstoot-test

Europa heeft een nieuwe methode ingevoerd die het verbruik en de CO2-uitstoot van auto’s op een meer realistische manier meet. Vanaf nu kan u op het CO2-etiket zowel de oude als de nieuwe testwaarden terugvinden.

 

Lees verder - 15/01/2018 14:31 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Ministerraad van 12 januari 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 12 januari 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 12/01/2018 15:19 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Aanpassing van de parameters van de structurele vermindering van de werkgeversbijdragen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen.

Lees verder - 12/01/2018 15:19 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Invoering welvaartspremie voor gepensioneerde zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een welvaartspremie in de regeling van de zelfstandigen invoert.

Lees verder - 12/01/2018 15:19 - Persdienst van Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen

Pensioenstelsel der zelfstandigen: verhoging van de minimumovergangsuitkering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed over de welvaartsaanpassingen 2017-2018 in het pensioenstelsel der zelfstandigen.

Lees verder - 12/01/2018 15:19 - Persdienst van Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen

Beheer van het centraal erfrechtregister

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over het beheer van het centraal erfrechtregister.

Lees verder - 12/01/2018 15:19 - Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Overheidsopdracht voor Defensie: witte vloot

Op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput gaat de ministerraad akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor een dienstencontract voor een luchttransportcapaciteit van het type corporate. 

Lees verder - 12/01/2018 15:19 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Bouw van een nieuw Hoofdkwartier voor de Defensiestaf

Op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput gaat de ministerraad akkoord met de bouw van een nieuw Hoofdkwartier voor de Defensiestaf waarvoor aan Defensie als aanbestedende overheid supplementair de nodige investeringsmiddelen worden toegekend.

Lees verder - 12/01/2018 15:19 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken